Advokátní kancelář
Blažek, Čížek, Klesa

Váš spojenec v právu

O nás

Naše advokátní kancelář Blažek, Čížek, Klesa se sídlem v Plzni již od roku 2004 poskytujeme klientům právní služby ve všech oblastech práva. Tato činnost je zajišťována naším odborným pracovním kolektivem, jehož hlavním krédem jsou odbornost, spolehlivost, flexibilita, diskrétnost, rychlé vyřízení zadaných kauz a samozřejmostí je individuální přístup k našim klientům. Naše právní služby jsme připraveni poskytnout také v jazyce anglickém či německém.

V čem spočívají naše právní služby?

Poskytujeme právní poradenství, sepis smluv, dohod a jiných listin. Zajišťujeme jednání s účastníky právních vztahů a jednání se soudy a správními a obecními orgány. Právní služby poskytujeme podnikatelským subjektům i občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost.

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme jednotlivě - nepracujeme podle šablony!

Léty prověřená kvalita

Od roku 2004, kdy jsme začali poskytovat naše služby, již uplynulo několik let a stojí za námi řada spokojených klientů.

Vaše informace jsou u nás v bezpečí

O Vaše informace se staráme s náležitou péčí. Samozřejmě splňujeme veškerá zákonem stanovená opatření.

Právní služby

Poskytujeme široké spektrum právních služeb podnikatelským subjektům i občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost a dokážeme se přizpůsobit Vašim potřebám. Pokud si nejste jisti, zda Vám můžeme pomoci s Vaším problémem, neváhejte a kontaktujte nás.

Vymáhání a správa pohledávek

Služby spočívající v zahájení intervenčních kroků vůči dlužníkovi, ověřování jak dalece je dlužník schopen dostát svým finančním závazkům, pro případ prodlení dlužníka pak i okamžité kroky směřující k efektivnímu a účinnému způsobu vymáhání pohledávek.

Vhodné zajištění pohledávek v sobě zahrnuje různé činnosti v rámci poskytování právních služeb, jako například dohled nad splatností pohledávek a urgence zaplacení splatných pohledávek, soudní vymáhání pohledávek, jednání o prodeji pohledávek, zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím soudního exekutora či soudní exekuce, přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení a uplatnění v likvidaci. To vše ruku v ruce s průběžným informováním klienta o stavu vymáhaných pohledávek

Zobrazit více...
Zavřít
Obchodní právo

Služby spočívající v: zakládání obchodních společností a družstev, zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty, mediaci při obchodních sporech a jejich řešení mimosoudní cestou, komplexní právní pomoci při změnách ve struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií aj.), řešení problematiky likvidace a zrušení společností, poradenství a vyhotovování smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení atd.), podání na obchodní rejstřík a řízení před obchodním rejstříkem, řešení problematiky obchodních závazkových vztahů, vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku, zřizování zajišťovacích instrumentů, ochraně před nekalou soutěží (analýza chování soutěžitele s ohledem na nekalosoutěžní praktiky, vypracování žalob a následné zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení), řešení problematiky cenných papírů, směnek a šeků.

Zobrazit více...
Zavřít
Transformace soukromých ordinací na společnost

Proces převodu soukromé lékařské praxe na společnost je komplikovaný a časově náročný. Komplikovanost a náročnost lze spatřovat především v tom, že celý proces je nutné načasovat tak, aby v určitý den lékař formálně i fakticky ukončil provoz soukromé praxe a následující den zahájila činnost předem založená společnost.

Naše advokátní kanceláře se dlouhodobě specializuje na specifika transformace soukromých ordinací na obchodní korporace a jsme připraveni Vám v tomto ohledu poskytnout komplexní právní pomoc, včetně managementu a koordinace všech dotčených osob.

Zobrazit více...
Zavřít
Občanské právo

Služby spočívající v: přípravě a sepisu občanskoprávních smluv, vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní cestou, zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány, účasti na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů, řešení problematiky náhrady majetkové a nemajetkové újmy, komplexní právní pomoci v otázkách vlastnictví, podílového spoluvlastnictví.
Dědické řízení
Poskytování právních služeb při řešení sporů o dědictví, ochraně oprávněného dědice, vydědění. Další činností v rámci dědického řízení je sepis závěti, návrhu dohod dědiců, návrhu na vypořádání dědictví. Nedílnou součástí právních služeb je také zastupování v dědickém řízení před notáři a soudy.

Právo v oblasti nemovitostí
zajišťujeme: kompletní právní služby při správě nemovitostí, kompletní právní služby při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu nemovitostí, sepis smluv (kupní, darovací, zástavní a další), sepis právních analýz, zastupování při sporech týkajících se nemovitostí, provozování advokátní úschovy finančních prostředků, právní služby v otázkách vypořádání podílového spoluvlastnictví.
Movité věci
zajišťujeme: sepis kupní, darovací nebo směnné smlouvy, řešení sporů z vlastnických a spoluvlastnických vztahů.
Náhrada škody
poskytujeme právní služby ve smyslu: sepisu žaloby ve sporech o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím, řešení sporů při vzniku majetkové a nemajetkové újmy, řešení sporů o výplatu pojistného s pojišťovnami, zajištění pohledávek poškozených.
Bytové právo
soustředíme se na: právní služby pro vlastníky domů spočívající zejména v sepisu nájemních a podnájemních smluv, řešení sporů s nájemníky o výpověď z nájmu bytu a vyklizení bytu, nebo sporů ze společného nájmu bytu a o přechodu nájmu, právní služby související se založením společenství vlastníků jednotek, vymezení bytových jednotek, prohlášení vlastníka domu právní služby pro bytová družstva spočívající zejména v zakládání družstev, přípravě vzorové nájemní smlouvy, sepisu smluv o převodu bytových jednotek do vlastnictví členů družstva a smluv o převodu členských podílů v družstvu spojených s nájmem bytu. právní služby spojené s řešením sporných otázek vznikajících ve výstavbě, sepis smlouvy o výstavbě (své místo najde buď při výstavbě nového domu s byty nebo nebytovými prostory ve vlastnictví více osob, nebo v případě změn stávajících budov).
Ochrana osobnosti
zajišťujeme právní služby ve smyslu: podání žaloby na ochranu osobnosti, sepisu žádosti o tiskovou opravu, podání trestního oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku.

Zobrazit více...
Zavřít
GDPR

Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům poradenství v oblasti ochrany osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jsme připraveni Vám v tomto ohledu poskytnout komplexní právní pomoc. Našim klientům zejména pomáháme se na účinnost tohoto nařízení řádně připravit. V rámci naší činnosti připravujeme analýzy souladu postupů s GDPR, na jejichž základně následně klientům vydáváme doporučení na změny, které je potřeba provést, aby bylo dosaženo souladu s GDPR.

Zobrazit více...
Zavřít
Trestní právo

Služby spočívající v: podávání kvalifikovaných trestních oznámení, komplexní obhajobě klientů v trestním řízení, tzn. zastupování obviněných v přípravném řízení a to zejména účast při výsleších a vyšetřovacích úkonech, obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů, včetně využití řádných a mimořádných opravných prostředků, uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob, právní pomoci v problematice mladistvých v trestním řízení, právní pomoci ve věcech vazby a výkonu trestu, zastupování proti státu s nároky na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, zastupování Ex offo.

Zobrazit více...
Zavřít
Správní právo

Služby spočívající v: komplexní právní pomoci v oblasti přestupkového práva včetně zastupování v přestupkovém řízení, komplexní právní pomoci v oblasti živnostenského práva včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona, řešení problematiky daní a poplatků, řešení problematiky veřejných zakázek, komplexní právní pomoci v oblasti stavebního práva včetně zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení, přípravě žalob proti rozhodnutí správních orgánů, ochraně proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů, zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů, včetně využití opravných prostředků ve správním řízení (odvolání, rozklad, obnova řízení), řešení problematiky spojené s výkonem rozhodnutí správních orgánů, komplexní právní pomoci v oblasti práva sociálního zabezpečení (starobní důchod, invalidní důchod), řešení veškeré agendy týkající se katastru nemovitostí, zastupování osob v řízení před orgány státní správy o povolení k pobytu a pracovní povolení cizinců, zajišťování právního servisu pro obce ve smyslu právních rozborů, posudků, porad, zpracování návrhů rozhodnutí, zápisů, organizačních řádů, včetně práce v přestupkové komisi.

Zobrazit více...
Zavřít
Rodinné právo

Zastupování klienta v řízeních: o rozvod manželství (sporný i nesporný), o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy, stanovení výživného a úprava styku), popř. vypracování dohod, o vypořádání či zrušení nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů), o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela, neprovdanou matku.
Další služby spočívající v: řešení problematiky předmanželské smlouvy, řešení problematiky osvojení, poručenství, opatrovnictví, řešení problematiky spojené s přivolením soudu k právním úkonům nezletilých, sepisu žaloby o určení otcovství.

Zobrazit více...
Zavřít
Pracovní právo

Zajišťujeme komplexní právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti: ukončení pracovních poměrů a dohod o odstupném, uzavírání a ukončování smluv s vedoucími zaměstnanci, vypracování smluv pro jednatele a manažery, snižování počtu zaměstnanců a hromadného propouštění, přípravu pracovněprávních dokumentů, tedy pracovních smluv, manažerských smluv, pracovních a organizačních řádů, interních směrnic a dalších firemních předpisů, řešení pracovněprávních sporů, právní služby při uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, právní služby v souvislosti se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru, přípravu dohod o hmotné odpovědnosti, řešení problematiky prací konaných mimo pracovní poměr, řešení problematiky pracovních úrazů a náhrady majetkové a nemajetkové újmy, nemoci z povolání, řešení problematiky konkurenční doložky.

Zobrazit více...
Zavřít
Ústavní právo

Zajišťujeme právní služby spočívající v zastupování před Ústavním soudem, vypracování ústavní stížnosti a sepis podání k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Poskytujeme právní poradenství při zásahu do základních lidských a osobnostních práv obsažených v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních dohodách.

Zobrazit více...
Zavřít
Energetika

Poskytujeme právní poradenství projektantům, investorům a financujícím subjektům při plánování, financování a stavbě elektráren, při získávání veškerých potřebných povolení, při sjednávání smluv o připojení do distribuční sítě a o rezervaci kapacit s příslušnými dodavateli energií, a to jak větrných, solárních, tak i z biomasy. Dále poskytujeme právní poradenství při jednáních se státními a soukromými vlastníky nemovitostí, uživateli sítě, bankami a schvalovacími orgány.

Zobrazit více...
Zavřít
Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

Služby spočívající v: zápisu a registraci ochranných známek, patentů, průmyslových a užitných vzorů, včetně označení původu, zastupování v rámci autorského práva při udělování licencí, zastupování majitelů průmyslových práv před celními úřady, soudy a policejními orgány v případě padělání, zastupování v právních sporech před soudy a před Úřadem na ochranu průmyslového vlastnictví.

Zobrazit více...
Zavřít
Insolvenční právo

Zajišťujeme: zastupování klientů (věřitele i dlužníka) v insolvenčním řízení, také v rámci incidenčních sporů, zastupování bank a finančních institucí při hrozící insolvenci jejich klientů.

Zobrazit více...
Zavřít
Uplatnění a vymáhání nároků na pojistná plnění

Zaměřujeme se na vymáhání pojistných plnění (zejména na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, z havarijního pojištění vozidel a ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání). V rámci této činnosti uplatňujeme nároky klientů vůči jednotlivým pojišťovnám, spolupracujeme se znalci z daných oborů a v neposlední řadě klienty zastupujeme při soudním vymáhání jednotlivých nároků.

Mezi standardně vymáhané nároky lze přitom zařadit náhradu nákladů spojených s léčbou, bolestné, náhradu za ztížení společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti/po skončení pracovní neschopnosti, ale též náhradu majetkové škody.

Veškeré nároky související s újmou na zdraví, obzvláště z dopravních nehod či v důsledku pracovních úrazů, vymáháme v souladu s Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku), resp. podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., jedná-li se o nároky vyplývající z pracovních úrazů či nemocí z povolání.

Při vymáhání nároků souvisejících s újmou na zdraví se pak obzvláště zaměřujeme na odškodňování trvalých následků, zejména vznikla-li v důsledku újmy na zdraví překážka lepší budoucnosti.

Zobrazit více...
Zavřít
Medicínské právo

Poskytujeme právní služby a poradenství zdravotnickým zařízením a lékařům ohledně stanovování postupu lege artis při poskytování zdravotní péče. Dále zastupujeme klienta (zdravotnické zařízení či lékaře, pacienty a jejich rodinné příslušníky) v trestním řízení a v řízení o náhradě nemajetkové újmy způsobené lékařským zákrokem.

Zobrazit více...
Zavřít
Rozhodčí řízení

Zajišťujeme zastupování klienta v rozhodčím řízení.

Zavřít
Pojistné právo

Poskytujeme služby v oblasti pojistného práva, a to zejména v rámci vymáhání nároků z dopravních nehod vůči pojišťovnám, ale i v oblasti nároků vůči pojišťovně při škodách na zdraví nebo pojištění zaměstnanců, podnikatelů a právnických osob.

Poskytujeme komplexní služby od zjištění a vyhodnocení pojistného nároku, přes komunikaci s pojišťovnou, vymáhání plnění mimosoudní cestou, případně zastupování před soudem v řízeních o výši pojistného plnění.

Byli jste účastníkem dopravní nehody? Vznikla Vám škoda a pojišťovna nechce plnit? Neváhejte se obrátit na nás!

Zobrazit více...
Zavřít
Ostatní

Právní služby a poradenství poskytujeme také v oblasti práva finančního, soutěžního, stavebního, mediálního, zemědělského, vodního, životního prostředí, z přepravy a mezinárodního práva soukromého.

Advokátní úschova
Poskytujeme advokátní úschovu listin, peněžních prostředků a movitých věcí při vypořádávání obchodů nebo jiných právních vztahů mezi stranami.

Ověřování podpisů
Poskytujeme ověřování podpisů u listin sepsaných advokátem, ale také ověřování podpisů na listinách, které jednající osoba před advokátem podepíše.

Zobrazit více...
Zavřít

Náš tým

Jan Blažek
Jan Blažek
Advokát | Partner
rodinné právo, výchova, výživné, rozvody, společné jmění manželů, veřejné zakázky, pracovní právo, trestní právo, přestupkové právo
Radek Klesa
Radek Klesa
Advokát | Partner
fúze a akvizice, právo společností, restrukturalizace, insolvenční právo, licenční smlouvy, franchising, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo
Jiří Čížek
Jiří Čížek
Advokát | Partner
obchodní právo, správní právo, veřejné zakázky
Markéta Kolenatá
Markéta Kolenatá
Advokátní koncipient
obchodní právo, správní právo, vymáhání pohledávek, právo nemovitostí
Jana Ženíšková
Jana Ženíšková
Advokátní koncipient
cizinecké a azylové právo, přestupkové právo, právo společností, vymáhání pohledávek, správní právo, trestní právo
Eliška Švarcová
Eliška Švarcová
Advokátní koncipient
právo nemovitostí včetně bytového práva, správní právo, rodinné právo, výchova, výživné, rozvody, společné jmění manželů
Kristýna Lemonová
Kristýna Lemonová
Advokátní koncipient
obchodní právo, správní právo, vymáhání pohledávek, právo nemovitostí, rodinné právo, přestupkové právo
Jiří Hynek
Jiří Hynek
Advokátní koncipient
trestní právo, přestupkové právo, dopravní právo, stavební právo, vymáhání pohledávek
Jan Blažek
Jan Blažek
Právník
insolvenční právo, obchodní právo
Aneta Franková
Právník
právo nemovitostí, vymáhání pohledávek
Lucie Bejčková
Právník
občanské právo, správní právo
Martina Čermáková,
Martina Čermáková,
Asistentka

Externí spolupracovníci

Kontakt

AK Blažek, Čížek, Klesa s.r.o.

Dvořákova 38
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 220 343  
mob.: +420 734 820 523  
fax: +420 377 970 683  
Poptat právní služby

Odměna advokáta za právní služby

Výše odměny advokáta za poskytování právních služeb se opírá o vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle této vyhlášky existují dva základní typy odměny:

1) Smluvní odměna je odměnou za právní služby určenou na základě dohody mezi advokátem a konkrétním klientem, za niž bude právní služba poskytnuta, a to v závislosti na náročnosti poskytované služby, ať již z hlediska náročnosti časové či odborné (právní).

2) Mimosmluvní odměna náleží advokátovi za poskytování právních služeb tehdy, pokud se s klientem nedohodl na odměně dle předchozího odstavce, a její přesnou výši stanovuje právě advokátní tarif.


Odměna advokáta za poskytování právních služeb může být dohodou variabilně stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová, anebo i kombinací těchto typů odměny.

Smluvní odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit.

Mimosmluvní odměna úkonová

Výše této mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif, a to v §11 . Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, sepsání právního rozboru věci apod. Sazba mimosmluvní odměny je také blíže rozpracována v advokátním tarifu.

Smluvní odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. V tomto případě je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně).

Smluvní odměna podílová

Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).


Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné). Odměna i hotové výdaje podléhají DPH ve výši 21%.